Zgody

o udział w imprezie turystycznej

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie formularza oraz zaznaczenie wyboru.

ZGODA RODZICÓW/OPIEKUNKÓW na przetwarzanie danych osobowych dziecka w postaci wizerunku

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. WIZERUNKU – Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH GABRIELA PILCH ul. Bielska 13/5 40-749 Katowice NIP 9541183790 Regon 272665183 zwana dalej Administratorem. Możecie Państwo skontaktować się z nami pisząc na e-mail: obozy@pilch-szkola.pl

2. Państwa dane przetwarzane będą w celu umieszczenia wizerunku w portfolio, tj. do celów marketingowych, promocyjnych w oparciu o zgodę – do czasu cofnięcia zgody lub ustania celów biznesowych. Podanie danych ma charakter dobrowolny.

3. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych osobom współpracującym z Administratorem przy realizacji zleceń, w tym firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, prawnikom, kurierom, firmie udostępniającej oprogramowanie (m.in. CRM), podwykonawcom, innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania. Państwa dane mogą być także przekazane podmiotom spoza EOG, które przystąpiły do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Schield (np. Facebook Inc.), co daje gwarancję przestrzegania przez te podmioty ochrony danych osobowych.

4. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, a także prawo wniesienia sprzeciwu, jak również skargi do organu nadzorczego gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że podanie niektórych danych może być niezbędne do realizacji celów przetwarzania.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW/KONTRAHENTÓW

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH GABRIELA PILCH

ul. Bielska 13/5 40-749 Katowice NIP 9541183790 Regon 272665183 e-mail: obozy@pilch-szkola.pl

  1. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie, w celu i przez czas niezbędny do:

  1. zawarcia umowy oraz jej wykonywania; w przypadku podania dodatkowych danych, które nie są niezbędne, ale mogą usprawnić realizację umowy – przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o uzasadniony interes Administratora do czasu ustania celu biznesowego lub wniesienia sprzeciwu;

  2. dla celów wypełnienia obowiązku prawnego, który ciąży na Administratorze, w tym m.in. przepisów podatkowych i z zakresu rachunkowości (m.in. przechowywanie faktur i dokumentów księgowych przez okres 6 lat);

  3. realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora (m.in. w postaci ustalenia lub dochodzenia roszczeń/obronie przed roszczeniami, komunikacji z Państwem i obsługi Państwa zapytań, marketingu usług i produktów firmy) – do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego – co nastąpi wcześniej,

  4. w przypadku danych wrażliwych w oparciu o zgodę do celów realizacji umowy – do czasu cofnięcia zgody lub ustania celu biznesowego – co nastąpi wcześniej

  1. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, którym firma powierzyła przetwarzanie danych osobowych. Dane mogą być powierzone firmie hostingowej, firmie informatycznej/podmiotowi zarządzającemu stroną, firmie świadczącej usługi rachunkowo-księgowe, firmie udostępniającej program do faktur, prawnikom, kurierom, firmie udostępniającej oprogramowanie (m.in. CRM), podwykonawcom, innym podmiotom wspierającym nas w realizacji celów przetwarzania.

  2. Państwa dane mogą być także przekazane podmiotom spoza EOG, które zapewniają odpowiedni stopień zabezpieczeń wymagany przez RODO (m.in. posiadają standardowe klauzule umowne); W przypadku gdy to nastąpi, przekazana zostanie odpowiednia klauzula informacyjna.

  3. Mają Państwo prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do sprostowania danych, prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  4. W zakresie, w jakim przetwarzanie danych następuje w celu zawarcia i realizacji umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy (nie dotyczy danych fakultatywnych). Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia/realizacji umowy z firmą. Niepodanie danych do celów komunikacji uniemożliwi prowadzenie komunikacji z Państwem. Brak zgody na wysyłkę informacji marketingowych uniemożliwi ich wysyłkę.